Upozornenie: V rámci proti-epidemických opatrení sme skrátili otváraciu dobu našich predajní.

Prehlásenie prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ ARAŠID spol. s r.o., so sídlom Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36054241 prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o., ktorá na webovej stránke www.mp3.sk v sekcii Ochrana osobných údajov zverejnila všetky povinné a užitočné informácie nachádzajúce sa v Nariadení GDPR a zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: 02/ 800 800 80, emailom: zo@osobnyudaj.sk, alebo priamo na webovej stránke prevádzkovateľa a/alebo externej zodpovednej osoby: www.osobnyudaj.sk/informovanie
K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo.
 • V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
 • Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
 • Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.
 • Vaše údaje sú na ceste k nášmu serveru šifrované, tak, aby ich nikto nemohol po ceste dešifrovať.
 • Všetci pracovníci Arašid spol. s r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
 • Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich vypnúť v nastavení vášho konta, prípadne nás o tejto skutočnosti stačí informovať e-mailom.
 • Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie vami vloženého príspevku alebo všetkých vložených príspevkov z vášho konta e-mailom.
 • Takisto nás môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie vášho konta a histórie objednávok e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou.
Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať zopár informácií.
 • Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie.
 • Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR - ctíme si Vaše súkromie.
 • Aby sme zabezpečili, že Váš zaplatený tovar neprevezme neoprávnená osoba, od každého zákazníka vyžadujeme pri doručení preukázanie totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu - poskytnutie tejto informácie je prospešné pre Vás. Túto informáciu nepožadujeme pri zásielkach na dobierku.
Bezpečné internetové bankovníctvo
 • Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečených stránkach banky.
 • S Vašimi citlivými platobnými údajmi neprichádzame do styku - dozvieme sa len úspešný alebo neúspešný výsledok transakcie.
Žiadne otravné telefonáty a emaily! Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich zrušiť kliknutím na odkaz nachádzajúci sa na konci nášho newslettera.

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.mp3.sk

ARAŠID spol. s r.o.,
Lazovná 69
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36054241

2. Zoznam našich sprostredkovateľov, ktorí môžu spracúvať Vaše osobné údaje

Vo väčšine prípadov spracúvame Vaše údaje pre vlastné účely ako prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.
Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať tiež ďalším subjektom, ktoré sa nachádzajú v úlohe sprostredkovateľa a to najmä:

Názov služby
GLS Slovakia GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942
GLS Hungary GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., GLS Európa u. 2., 2351 Alsónémedi, Maďarsko, IČO: 1309111755
GLS Czech Republic General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, ČR, IČO: 26087961
SPS Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217
IN TIME IN TIME, s.r.o., Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 31342621
Slovenská Pošta Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124
HomeCredit Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO 36234176
INSIA INSIA SK s.r.o., Laurinská 3, 811 01 Bratislava 1, IČO 45660891
CardPay TatraBanka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00686930
PayPal PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg
VSHosting VSHosting s.r.o., Sodomkova 1579/5, 102 00 Praha 10, ČR, IČO: 61505455
Cybersoft CyberSoft, s.r.o., Soukenická 996/11, 702 00 Ostrava, ČR, IČO: 25856294
LiveAgent Quality Unit s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35908301
Heureka Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, ČR, IČO: 02387727
Avantro Avantro s.r.o., Jeseniova 1151/55, Žižkov, 1300 00 Praha 3, ČR, IČO: 04997476
Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti. Sprostredkovateľom odovzdávame len také Osobné údaje, aké sú potrebné na vykonanie sprostredovateľskej činnosti.

3. Účel spracúvania osobných údajov

 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b).
 • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.mp3.sk
 • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
 • Zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Fakturačné údaje
  - Meno a priezvisko
  - Adresa trvalého bydliska
 • Údaje pre doručenie
  - Meno a priezvisko príjemcu
  - Adresa doručenia
  - Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti
 • Kontaktné údaje
  - Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
  - Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.
 • Údaje získavané pri odovzdávaní zaplateného tovaru
  - Číslo občianskeho preukazu - ochrana Vás aj nás - aby Váš zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba, číslo OP je zaznamenané v dodacom liste (to neplatí pre zásielky na dobierku).
 • Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

 • Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku.
 • Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
 • Pre ochranu zákazníka je nevyhnutné, aby pri odovzdávaní už zaplateného tovaru umožnil prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi overenie jeho totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu. Toto opatrenie má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ zákazník za tento tovar už zaplatil. Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti a zápis čísla OP nevyžaduje.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu uvedeného v bode 2.

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).
 • Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete:
  - Osobne na každom kontaktom mieste;
  - Prostredníctvom našej zákazníckej linky: 048/321 13 92;
  - Na webovom sídle prevádzkovateľa v sekcii Ochrana osobných údajov;
  - Telefonicky na: 02/800 800 80, emailom: zo@osobnyudaj.sk alebo priamo na webovej stránke prevádzkovateľa a/alebo externej zodpovednej osoby: ww.osobnyudaj.sk/informovanie;
  - Písomne na adrese zodpovednej osoby: osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice.

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:

Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu – K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.

Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť, a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.

9. Služba „Rezervovať na predajni“

V prípade, ak si budete chcieť vybraný tovar rezervovať na niektorej z našich predajní, budeme Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo spracúvať v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Tieto údaje potrebujeme, aby sme na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia potrebné pred uzatvorením zmluvy.

10. Služba „Mám záujem“

V prípade, ak využijete našu službu "mám záujem" o vybraný produkt a odošlete nám Vašu požiadavku, budeme Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo spracúvať v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Tieto údaje potrebujeme, aby sme Vás na základe Vašej žiadosti kontaktovali, akonáhle bude Vami vybraný produkt k dispozícii na predobjednávku.

11. Zásady používania súborov cookies

V súlade s §55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Používanie cookies
Používaním stránok prevádzkovaných Arašid spol. s.r.o. vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Prečo používame cookies?
Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás Arašid spol. s.r.o. nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Prečo si ponechať nastavenie cookies?
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

12. Kamerové systémy na našich prevádzkach

Automaticky spracovávame aj záznamy z kamier na našich prevádzkach. Naše kamenné prevádzky sú monitorované kamerovými systémami s online prenosom a záznamom. Kamery na prevádzkach máme ako z dôvodu prevencie, tak aj z dôvodu objasňovania možnej nezákonnej činnosti. Prevádzkovateľom kamerového systému sme my, spoločnosť ARAŠID spol. s r.o., so sídlom Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36054241

13. Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a uchovávame predovšetkým po dobu trvania zmluvného vzťahu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR . V prípadoch spracúvania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje uchovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania súhlasu.
Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie našich povinností, ktoré nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných záznamov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a pod.), musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi. V každom prípade sa ale riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.

14. Používanie Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Za spracovanie zodpovedná osoba integrovala na tieto webové stránky komponent Google Analytics (s funkciou anonymizácie). Google Analytics je služba na webovú analýzu. Webová analýza je zber, zhromažďovanie a vyhodnocovanie dát o správaní návštevníkov webových stránok. Služba webovej analýzy zhromažďuje okrem iného dáta o tom, ktoré webové stránky a podstránky dotknutá osoba navštívila (tzv. referrery) alebo ako často a ako dlho na podstránke zotrvala. Webová analýza sa používa prevažne na optimalizáciu webových stránok a analýzu nákladov a prínosov internetovej reklamy.
Prevádzkovateľom komponentu Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Za spracovanie zodpovedná osoba používa na webovú analýzu pomocou služby Google Analytics dodatok „_gat._anonymizeIp“. Prostredníctvom tohto dodatku je IP adresa internetového pripojenia dotknutej osoby spoločnosťou Google skrátená a anonymizovaná, ak dôjde k prístupu na naše webové stránky z členských štátov Európskej únie alebo z iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Účelom komponentu Google Analytics je analýza toku návštevníkov na našich webových stránkach. Spoločnosť Google používa získané dáta a informácie okrem iného na vyhodnotenie návštevnosti našich webových stránok, na zostavenie online prehľadov pre nás, o aktivitách na našich webových stránkach a na poskytovanie ďalších s používaním našich webových stránok súvisiacich služieb.
Google Analytics nastaví súbor cookie v informačno-technologickom systéme dotknutej osoby. Čo sú súbory cookie, bolo už vysvetlené vyššie. Nastavenie súborov cookie umožňuje spoločnosti Google analyzovať využitie našich webových stránok. Pri každej návšteve jednotlivých stránok webových stránok, ktoré sú prevádzkované osobou zodpovednou za spracovanie, kde bol integrovaný komponent Google Analytics, je internetový prehliadač v informačno-technologickom systéme dotknutej osoby automaticky aktivovaný príslušným komponentom Google Analytics, aby prenášal spoločnosti Google dáta na účely online analýzy. V rámci tohto technického procesu získa spoločnosť Google informácie o osobných údajoch, ako je IP adresa dotknutej osoby, ktoré spoločnosť Google používa okrem iného na to, aby zistila pôvod návštevníka a kliknutí, a v dôsledku toho bolo umožnené vyúčtovanie provízií.
Prostredníctvom súborov cookie sú ukladané osobné informácie, napr. trvanie prístupu, miesto, z ktorého bol prístup uskutočnený, a frekvencia návštev našich webových stránok dotknutou osobou. Pri každej návšteve našich webových stránok sú tieto osobné údaje, vrátane IP adresy dotknutou osobou naposledy používaného internetového pripojenia, prenášané spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje sú spoločnosťou Google v Spojených štátoch amerických uložené. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje odovzdať za určitých okolností prostredníctvom technického procesu tretím osobám.
Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie na našich webových stránkach, ako už bolo opísané vyššie, pomocou zodpovedajúceho nastavenia používaného internetového prehliadača, a tým trvalo odporovať nastaveniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo, aby spoločnosť Google nastavila súbory cookie na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby. Okrem toho môže byť službou Google Analytics už nastavený súbor cookie kedykoľvek zmazaný prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.
Ďalej má dotknutá osoba možnosť vzniesť námietky proti zhromažďovaniu službou Google Analytics vygenerovaných a na používanie týchto webových stránok zameraných dát a spracovaniu týchto dát spoločnosťou Google a zabrániť mu. Na tento účel si musí dotknutá osoba prevziať a nainštalovať Browser-Add-On na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento Browser-Add-On informuje službu Google Analytics prostredníctvom JavaScriptu, že službe Google Analytics nesmú byť prenášané žiadne dáta a informácie o návštevách webových stránok. Inštaláciu Browser-Add-Ons považuje spoločnosť Google za rozpor. Ak sa informačno-technologický systém dotknutej osoby neskôr vymaže, naformátuje alebo nainštaluje nanovo neskôr, musí dotknutá osoba vykonať na deaktiváciu služby Google Analytics opätovnú inštaláciu Browser-Add-Ons. Pokiaľ bude Browser-Add-On dotknutou osobou alebo inou osobou v rámci jej vplyvu odinštalovaný alebo deaktivovaný, je možná nová inštalácia alebo opätovná aktivácia Browser-Add-Ons.
Ďalšie informácie a platné zásady pre ochranu osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese:
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Služba Google Analytics je presnejšie vysvetlená na adrese https://www.google.com/intl/de_de/analytics/

15. Používanie Google Remarketing

Za spracovanie zodpovedná osoba integrovala na týchto webových stránkach funkciu Google Remarketing. Google Remarketing je funkcia služby Google AdWords, ktorá spoločnosti umožňuje zobrazovať reklamy u takých používateľov internetu, ktorí sa predtým zdržiavali na webových stránkach spoločnosti. Integrácia Google Remarketing preto umožňuje spoločnosti vytvárať používateľsky prívetivú reklamu a nechať používateľovi internetu zobrazovať pre neho relevantné reklamy.
Prevádzkovateľom služieb Google Remarketing je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Cieľom Google Remarketing je zobrazovať záujmu zodpovedajúce reklamy. Google Remarketing nám umožňuje zobrazovať prostredníctvom siete Google alebo na iných webových stránkach reklamy, ktoré zodpovedajú individuálnym potrebám a záujmom používateľov internetu.
Google Remarketing nastavuje súbory cookie na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby. Čo sú súbory cookie, bolo už vysvetlené vyššie. Nastavenie súborov cookie umožňuje spoločnosti Google rozpoznať návštevníka našich webových stránok, keď potom navštívi webové stránky, ktoré sú tiež členom reklamnej siete Google. Pri každej návšteve webových stránok, na ktorých bola integrovaná služba Google Remarketing, sa internetový prehliadač dotknutej osoby automaticky identifikuje u spoločnosti Google. V rámci tohto technického procesu získava spoločnosť Google informácie o osobných údajoch, ako je IP adresa alebo správanie pri surfovaní používateľa, ktoré Google používa okrem iného na zobrazenie reklamy založenej na záujmoch.
Prostredníctvom súborov cookie sa ukladajú osobné informácie, napríklad dotknutou osobou navštevované webové stránky. Pri každej návšteve našich webových stránok budú teda spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických prenášané osobné údaje vrátane IP adresy internetového pripojenia dotknutej osoby. Tieto osobné údaje budú uložené u spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže za určitých okolností odovzdať tieto prostredníctvom technického procesu získané osobné údaje tretím stranám.
Dotknutá osoba môže nastaveniu súborov cookie prostredníctvom našich webových stránok, ako už bolo opísané vyššie, kedykoľvek zabrániť zodpovedajúcim nastavením internetového prehliadača a odporovať tak trvalo nastaveniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google, aby nastavila súbor cookie na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby. Okrem toho môže byť službou Google Analytics už nastavený súbor cookie kedykoľvek vymazaný prostredníctvom internetového prehliadača alebo iného softvérového programu.
Dotknutá osoba má ďalej možnosť namietať proti reklame spoločnosti Google založenej na záujmovom správaní. Na tento účel musí dotknutá osoba prejsť z každého jej používaného internetového prehliadača na adresu www.google.de/settings/ads a tam vykonať požadované nastavenia.
Ďalšie informácie a platné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

16. Používanie Google AdWords

Za spracovanie zodpovedná osoba integrovala na týchto webových stránkach Google AdWords. Google AdWords je internetová reklamná služba, ktorá umožňuje inzerentom prepínať zobrazenie vo výsledkoch vyhľadávača Google a tiež v sieti Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi stanoviť vopred určité kľúčové slová, prostredníctvom ktorých sa zobrazenie vo výsledkoch vyhľadávača Google načíta len vtedy, keď používateľ vyvolá vyhľadávačom pre kľúčové slovo relevantný výsledok vyhľadávania. V sieti Google sú zobrazenia na aktuálnej tematickej webovej stránke distribuované prostredníctvom automatického algoritmu a podľa predtým stanovených kľúčových slov.
Prevádzkovateľom služby Google AdWords je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Účelom Google AdWords je propagácia našich webových stránok pridaním záujmovo relevantnej reklamy na webových stránkach spoločností tretích strán a vo výsledkoch vyhľadávača Google a zobrazenie reklamy tretích strán na našich webových stránkach.
Ak sa dotknutá osoba dostane prostredníctvom zobrazenia Google na naše webové stránky, bude na informačno-technologickom systéme dotknutej osoby spoločnosťou Google umiestnený tzv. „konverzný súbor cookie“. Čo sú súbory cookie, bolo už vysvetlené vyššie. Konverzný súbor cookie stratí svoju platnosť po tridsiatich dňoch a neslúži na identifikáciu dotknutej osoby. Prostredníctvom konverzného súboru cookie sa zistí, pokiaľ súbor cookie doteraz nestratil platnosť, či boli na našich webových stránkach spustené určité podstránky, ako napr. nákupný košík internetového obchodu. Prostredníctvom konverzného súboru cookie môžeme rovnako ako spoločnosť Google zistiť, či dotknutá osoba, ktorá sa dostala na naše webové stránky prostredníctvom zobrazenia AdWords, vygenerovala obrat, t. j. nakúpila tovar alebo nákup zrušila.
Údaje a informácie zhromaždené použitím konverzného súboru cookie používa spoločnosť Google na vytvorenie štatistík návštevníkov našich webových stránok. Tieto štatistické údaje o návštevách používame, aby sme zistili celkový počet používateľov, ktorí nám boli sprostredkovaní zobrazením AdWords, teda aby sme zistili úspech alebo neúspech príslušného zobrazenia AdWords a mohli optimalizovať naše budúce zobrazenie AdWords. Naša spoločnosť ani iní inzerenti služby Google AdWords nedostane od spoločnosti Google informácie, prostredníctvom ktorých by mohla byť dotknutá osoba identifikovaná.
Pomocou konverzného súboru cookie budú uložené osobné informácie, napríklad o dotknutou osobou navštívených webových stránkach. Pri každej návšteve našich webových stránok budú teda spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických prenesené osobné údaje vrátane IP adresy dotknutou osobou používaného internetového pripojenia. Tieto osobné údaje sú spoločnosťou Google ukladané v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto prostredníctvom technického procesu zhromaždené osobné údaje odovzdať za určitých okolností tretím stranám.
Dotknutá osoba môže nastaveniu súborov cookie na našej webovej stránke, ako je opísané vyššie, kedykoľvek zabrániť zodpovedajúcim nastavením používaného internetového prehliadača a tak trvalo odporovať nastaveniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača tiež zabráni tomu, aby spoločnosť Google nastavila v informačno-technologickom systéme dotknutej osoby konverzný súbor cookie. Okrem toho môže byť službou Google AdWords už nastavený súbor cookie pomocou internetového prehliadača alebo iného softvérového programu kedykoľvek vymazaný.
Dotknutá osoba má tiež možnosť odporovať záujmovej reklame spoločnosti Google. Na to musí dotknutá osoba z každého jej používaného internetového prehliadača prejsť na prepojenie www.google.de/settings/ads a tam vykonať požadované nastavenia.
Ďalšie informácie a platné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

17. Záverečné ustanovenia

Náš internetový obchod nie je určený pre osoby mladšie ako 16-rokov. Mladšie osoby môžu náš internetový obchod používať len s udeleným súhlasom jeho zákonného zástupcu.
možnosti platby - podporované platobné metódy a banky